Tests for Adults

Tests for Adults


Adults Test

 

 

5th Kyu (Purple Belt)

 

 1. Shomenuchi Ikkyo -omote/ura
 2. Shomenuchi Iriminage 
 3. Katatetori Shihonage - omote/ura
 4. Ryotetori Tenchinage
 5. Tsuki Kotegaeshi
 6. Ushiro Tekubitori Kotegaeshi
 7. Morotetori Kokyuho

 

 

 

4th Kyu (Yellow Belt)

 

 1. Shomenuchi Nikkyo - omote/ura
 2. Yokomenuchi Shihonage - omote/ura
 3. Tsuki Iriminage
 4. Ushiro Tekubi Sankyo - omote/ura
 5. Ushiro Ryokatatori Kotegaeshi
 6. Suwari Waza:  Shomenuchi Ikkyo
 7. Suwari Waza:  Katatori Nikkyo
 8. Suwari Waza:  Katatori Sankyo

 

 

 

3rd Kyu (Blue Belt) 

 

 1. Yokomenuchi Iriminage - omote/ura
 2. Yokomenuchi Kotegaeshi
 3. Tsuki Kaitennage
 4. Ushiro Ryokatatori Sankyo - omote/ura
 5. Morotetori Iriminage - omote/ura
 6. Shomenuchi Sankyo - omote/ura
 7. Suwari Waza:  Shomenuchi Iriminage 
 8. Suwari Waza:  Shomenuchi Nikkyo - omote/ura
 9. Hanmi Handachi:  Katatetori Shihonage
 10. Hanmi Handachi:  Katatetori Kaitennage - uchi/ soto mawari

 

 

 

2nd Kyu (Blue Belt)

 

 1. Shomenuchi Shihonage
 2. Shomenuchi Kaitennage
 3. Yokomenuchi Gokyo
 4. Ushiro Tekubitori Shihonage
 5. Ushiro Tekubitori Jujinage
 6. Ushiro Kubishime Koshinage
 7. Morotetori Nikkyo
 8. Hanmi Handachi:  Shomenuchi Iriminage
 9. Hanmi Handachi:  Katatetori Nikkyo
 10.   Hanmi Handachi:  Yokomenuchi Kotegaeshi
 11.   Freestyle - two persons

 

 

 

1st Kyu (Brown Belt)

 

 1. Katatori Menuchi - 5 techniques
 2. Yokomenuchi - 5 techniques
 3. Morotetori - 5 techniques
 4. Shomenuchi - 5 techniques
 5. Ryotetori - 5 techniques
 6. Koshinage - 5 techniques
 7. Tantotori
 8. Hanmi Handachi:  Ushiro Waza - 5 techniques
 9. Freestyle - 3 persons

 

 

 

Shodan (1st Degree Black Belt)  

 

 1. Katatori Menuchi - 5 techniques
 2. Yokomenuchi - 5 techniques
 3. Morotetori - 5 techniques
 4. Shomenuchi - 5 techniques
 5. Ryotetori - 5 techniques
 6. Koshinage - 5 techniques
 7. Tantotori
 8. Hanmi Handachi:  Ushiro Waza - 5 techniques
 9. Tachitori
 10.   Jotori
 11.   Henkawaza 
 12. Freestyle - 4 persons