Tests for Children

Tests

Children’s Tests

 

6th Kyu (Orange Belt)

 

 1. Shomenuchi Iriminage
 2. Shomenuchi Ikkyo - omote
 3. Yokomenuchi Shihonage - omote
 4. Katatori Ikkyo - omote
 5. Katatetori Shihonage - omote
 6. Tsuki Kotegaeshi
 7. Morotetori Kokyuho

 

 

5th Kyu (Purple Belt)

 

 1. Shomenuchi Iriminage
 2. Shomenuchi Ikkyo -ura
 3. Yokomenuchi Shihonage - ura
 4. Katatori Nikkyo - omote
 5. Katatetori Ikkyo - omote
 6. Tsuki Kotegaeshi
 7. Morotetori Kokyuho

 

 

4th Kyu (Yellow Belt)

 

 1. Shomenuchi Ikkyo - ura
 2. Shomenuchi Nikkyo - omote
 3. Yokomenuchi Shihonage - ura
 4. Katatori Nikkyo - ura
 5. Katatetori Ikkyo - ura
 6. Tsuki Iriminage -omote/ura
 7. Morotetori Kokyuho

 

 

 

3rd Kyu (Blue Belt) D

 

 1. Shomenuchi Nikkyo - ura
 2. Shomenuchi Sankyo - omote
 3. Yokomenuchi Iriminage - omote/ura
 4. Katatori Sankyo - omote
 5. Morotetori Iriminage - omote/ura
 6. Tsuki Iriminage - omote
 7. Morotetori Kokyuho

 

 

 

3rd Kyu (Blue Belt) C

 

 1. Shomenuchi Sankyo - ura
 2. Yokomenuchi Shihonage -ura
 3. Katatori Sankyo - ura
 4. Ryotetori Tenchinage
 5. Morotetori Iriminage - 3
 6. Tsuji Kaitennage
 7. Morotetori Kokyuho

 

 

 

 

3rd Kyu (Blue Belt) B

 

 1. Shomenuchi Shihonage - omote
 2. Yokomenuchi Kotegaeshi
 3. Katatori Shihonage - omote
 4. Ryotetori Ikkyo - omote
 5. Morotetori Kokyunage
 6. Ushiro Tekubitori Kotegaeshi
 7. Morotetori Kokyuho

 

 

 

3rd Kyu (Blue Belt) A

 

 1. Shomenuchi Shihonage - omote
 2. Yokomenuchi Kotegaeshi
 3. Katatori Kotegaeshi
 4. Ryotetori Nikkyo - omote
 5. Morotetori Nikkyo - omote
 6. Ushiro Tekubitori Sankyo - omote/ura
 7. Suwari Waza:  Katatori Nikkyo - omote/ura
 8. Morotetori Kokyuho

 

 

 

2nd Kyu (Brown Belt) D

 

 1. Shomenuchi Kotegaeshi
 2. Yokomenuchi Shihonage
 3. Ryotetori Sankyo - omote
 4. Morotetori Sankyo - omote
 5. Ushiro Ryokatatori Sankyo - omote/ura
 6. Suwari Waza;  Shomenuchi Iriminage
 7. Suwari Waza;  Katatori Sankyo - omote/ura
 8. Morotetori Kokyuho

 

 

 

 

2nd Kyu (Brown Belt) C

 

 1. Shomenuchi Kotegaeshi
 2. Yokomenuchi Iriminage - omote/ura
 3. Ryotetori Kotegaeshi
 4. Ryotetori Tenchinage
 5. Morotetori Sankyo - omote
 6. Ushiro Ryokatatori Kotegaeshi
 7. Suwari Waza; Shomenuchi Nikkyo - omote
 8. Hanmi Handachi:  Katatetori Shihonage
 9. Hanmi Handachi: Katatetori Kaitennage - uchi/soto mawari

 

 

 

 

2nd Kyu ( Brown Belt) B and A

 

 1. Shomenuchi Shihonage
 2. Shomenuchi Kaitennage
 3. Yokomenuchi Gokyo
 4. Ushiro Tekubitori Shihonage
 5. Ushiro Tekubitori Jujinage
 6. Ushiro Kubishime Koshinage
 7. Morotetori Nikkyo
 8. Hanmi Handachi:  Shomenuchi Iriminage
 9. Hanmi Handachi:  Katatetori Nikkyo
 10.   Hanmi Handachi:  Yokomenuchi Kotegaeshi
 11.   Freestyle - two persons